جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان بوشهر(آزمایشی)

بنر سایا
   
 
  • صدورپروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور

    

   « وزارت صنایع ومعادن »
   دستورالعمل
    
   عنوان : صدورپروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور  
   شماره : 2/4016
   واحد مسئول: معاونت امور تولید
   پیوست : 14 برگ
    
   حوزه کاربرد : سازمان صنایع و معادن استانها  
   تصویب کننده: وزیر صنایع و معادن علیرضا طهماسبی
   تاریخ تصویب : 27/8/85
    
    
   هدف :
   به منظور ارتقاء سطح کیفی آسانسورهایی که در کشور عرضه و به فروش می رسد، ضوابط و
    معیارهای جدیدی برای شرکتهای طراحی و مونتاژ آسانسور، جهت طراحی ، تامین قطعات و مجموعه های استاندارد و نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش ( سرویس و نگهداری ) به مورداجراء گذارده
   می شود.
   تعریف:
   طراحی و مونتاژ آسانسور عبارت است از : طراحی، انجام محاسبات ، تامین قطعات و مجموعه های استاندارد ، نصب و راه اندازی آسانسور در محل ( مونتاژ) و خدمات بعد از فروش ( سرویس و نگهداری) .
   ماده 1- حوزه های کاری و مسئولیتهای واحدهای طراحی و مونتاژ آسانسور:
   زمینه های فعالیت واحدهای طراحی ومونتاژ آسانسور ( فروشندگان آسانسور) بشرح زیر می باشد:
   1- فعالیت در زمینه فروش آسانسور از طریق طراحی، تامین قطعات و مجموعه های آسانسور، نصب ،

    راه اندازی و خدمات پس از فروش ( سرویس و نگهداری) با تهیه و ارائه نقشه های اجرایی.پس از تصویب این دستورالعمل فروش آسانسور فقط توسط شرکتهای دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور مجاز می باشد .
   2- عرضه آسانسور با رعایت مقررات، مشخصات و استانداردهای مربوطه که توسط مراجع ذیصلاح
    (سازمان صنایع و معادن استان یا موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان) اعلام می گردد.
   3- انجام بازدید های دوره ای از آسانسورهای فروخته شده و ضمانت و سرویس و نگهداری آنها به مدت حداقل یکسال شمسی ( بدیهی است مسئولیت های فنی و ایمنی مرتبط با آسانسورهای عرضه شده متوجه دارندگان پروانه طراحی و مونتاژ آسانسورمی باشد.)
   4- مدیریت اجرایی تامین قطعات و مجموعه های مختلف برای آسانسور با رعایت استانداردهای مربوطه.
   5- بهینه سازی و به روز نگهداشتن فن آوریهای موجود در صنعت آسانسور.
    
   6- شناسایی و معرفی فرآیندها و فن آوریهای جدید، انطباق و انتقال آنها متناسب با نیازمندیهای کشور.  
   7- ارائه اطلاعات فنی در زمینه استفاده از آسانسور در ساختمانهای مختلف از نظر میزان نیروهای وارده ناشی از عملکرد آسانسور به سازه، محاسبات ترافیکی ( تعداد ، سرعت ، ظرفیت و سیستم کنترل) و برق مصرفی .
   8- کلیه آسانسورهای عرضه شده توسط شرکت باید دارای بیمه حوادث مسافر و برای کارکنان و پرسنل خود بیمه مسئولیت مدنی داشته باشد.
   ماده2- شرایط و ضوابط صدور پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور:
   1- دارابودن شخصیت حقوقی ثبت شده در زمینه طراحی، تامین قطعات و مجموعه های استاندارد، نصب و راه اندازی و خدمات پس از فروش در زمینه صنعت آسانسور
   2-   دارابودن دفتر کار برای شرکت و امکانات دفتری و ارتباطی
   3-   دارا بودن حداقل یک نفر مسئول فنی تمام وقت طبق شرایط مندرج در جدول پیوست شماره یک.
   4-   دارا بودن حداقل دو نفر تکنسین فنی تمام وقت با حداقل 3 سال سابقه کارمرتبط در صنعت آسانسور
   5-   دارا بودن تجهیزات و لوازم نصب ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری ( مکانیکی، برقی ، اندازه گیری و تست)
   6-   کسب حداقل 65 امتیاز از جدول پیوست شماره یک .
   ماده3- نحوه صدور پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور:
   الف) متقاضیان پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور می باید مدارک زیر را تکمیل و جهت بررسی به سازمان صنایع و معادن استان مربوطه ارائه نمایند :
   1-     پرسشنامه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور( پیوست شماره2)
   2- تعهد نامه کتبی، مبنی بر قبول و رعایت استانداردهای ملی و کلیه مقررات ایمنی و استانداردهایی که از سوی وزارت صنایع و معادن و یا موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ابلاغ می گردد(پیوست شماره 3)
   3-   ارائه یک نسخه از مدارک ثبت شرکت شامل آگهی تاسیس و روزنامه رسمی حاوی آخرین تغییرات .
   4-    معرفی مکان شرکت و امکانات موجود.
   5-   ارائه تصویر مدارک و سوابق پرسنل فنی تمام وقت شرکت (مسئول فنی و تکنسین ها)
   6-    ارائه یک نسخه از تصویر بیمه حوادث مسافر و بیمه مسئولیت مدنی برای کارکنان و پرسنل شرکت.
   ب) کارشناس مربوطه نسبت به کنترل مدارک ارسال شده از سوی متقاضیان و انطباق آن با شرایط و ضوابط این دستورالعمل اقدام نموده و پس از تایید نسبت به امتیاز دهی حسب جدول امتیازات
   امکانات و نیروی انسانی ( پیوست شماره 1) اقدام و در صورت اخذ حداقل 65 امتیاز نسبت به صدور پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور طبق نمونه پیوست شماره 4 اقدام می نماید.
   ماده4- مدت اعتبار، تمدید و یا ابطال پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور :
   الف) مدت اعتبار پروانه های طراحی و مونتاژ آسانسور از تاریخ صدور سه سال بوده و بعد از هر دوره سه ساله در صورت دارا بودن شرایط مندرج در ماده 2 این دستورالعمل و کسب حداقل 65 امتیاز و شرایط زیر تمدید می گردند:
   1- اجرای حداقل 6 دستگاه یا 30 طبقه آسانسور که تاییدیه شرکتهای بازرسی کننده دارای صلاحیت را دریافت نموده باشند.
   2- رعایت تعهدات کتبی ارائه شده به وزارت صنایع و معادن و نداشتن حکم محرومیت از ادامه فعالیت و یا ابطال پروانه شرکت .
   ب) در صورت فراهم نشدن شرایط تمدید پروانه ظرف مدت 3 سال اولیه به مدت یکسال پروانه مذکور تعلیق و در صورت عدم احراز شرایط بند الف این ماده در پایان دوره یکساله پروانه مربوطه ابطال می گردد.
   ج) سازمان صنایع و معادن می تواند در صورت سهل انگاری و عدم رعایت مقررات و استانداردهای مصوب توسط دارنده پروانه، نسبت به ابطال پروانه مربوطه اقدام نماید.
   ماده 5 ارائه آمار و اطلاعات:
   الف)دارندگان پروانه های طراحی و مونتاژ آسانسور باید آمار فروش آسانسورهای خود را با ذکر مشخصات مربوطه طبق فرم پیوست شماره 5 تکمیل و هر شش ماه یکبار به معاونت امور تولید سازمان صنایع و معادن استان مربوطه ارسال نمایند.
   ب) سازمان صنایع و معادن استانها موظف به ارسال یک نسخه از پروانه های صادره به معاونت امور تولید و دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشند.
    ماده 6- هزینه صدور پروانه واحد طراحی و مونتاژ آسانسور به مبلغ 100000 (یکصد هزار) ریال و هزینه تمدید آن به مبلغ 50000 (پنجاه هزار) ریال  توسط متقاضی به حساب شماره 310 خزانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز می گردد.
   ماده 7- با توجه به اینکه برای عرضه و فروش آسانسور به صورت کامل از این پس ضوابط این دستورالعمل ملاک اقدام می باشد، لذا سازمان صنایع و معادن استانها موظف به رعایت کامل مفاد مندرج در این دستورالعمل می باشند. ضمناً واحدهای تولید کننده اجزاء و قطعات آسانسور که دارای کارگاه تولیدی می باشند پروانه صادره شده آنان برای تولید قطعات و مجموعه های مشخص ذکر شده در مجوز آنان کماکان معتبر می باشد.
   ماده 8- انجام بازرسی آسانسورها صرفاً توسط شرکتهای بازرسی کننده تایید صلاحیت شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت می پذیردو این شرکتها ملزم می باشند در بازرسی اولیه و دوره ای آسانسورها، پلاک بازرسی با قید زمان درآسانسورها نصب و گواهی بازرسی اولیه و دوره ای برای آنها صادر نمایند . شرکتهای مذکور موظفند گواهی ایمنی آسانسور را صرفا برای آسانسورهایی که توسط شرکتهای دارنده پروانه طراحی و مونتاژ نصب و راه اندازی شده اند صادر نماید .
       ماده9- معاونت امور تولید مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل می باشد.
       ماده 10-هرگونه اصلاح و تغییر مفاد این دستورالعمل منوط به تصویب وزیر صنایع و معادن خواهد بود.
      ماده 11- این دستورالعمل در 11 ماده تنظیم و جایگزین دستورالعمل شماره 1/4016 مورخ 28/8/1380 گردیده و ازتاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.
    
    
    
   علیرضا طهماسبی
   وزیر صنایع و معادن
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


   پیوست شماره یک)
   (پیوست شماره1) جدول امتیاز کارکنان تمام وقت و امکانات
    
   ردیف
   شرح
   شرایط
   حداکثر امتیاز
   توضیحات
   1
   مسئول فنی ( حداقل یک نفر با شرایط مذکور الزامی می باشد.)
   کارشناسی ارشد با حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط (20امتیاز)
   کارشناسی با حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط (5/17 امتیاز)
   فوق دیپلم با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط (15)امتیاز
   دیپلم با حداقل 7 سال سابقه کار مرتبط (5/12)امتیاز
   20
   -
   2
   پرسنل فنی ( حداقل 2 نفر با شرایط مذکور الزامی می باشد)
   با دارا بودن حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط ( هر نفر 5 امتیاز)
   20
   به ازای 2 نفر بیشتر5/2 امتیاز و نفرچهارم به بعد 1 امتیازمحاسـبه مـی گردد.
   3
   مدیران شرکت
   به ازای هر نفر سال 1 امتیاز منظور می گردد
   20
   هرنفرحداکثر8 امتـیاز تعـلـق می گیرد
   4
   عضویت در سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران
   طبق مدارک عضویت ویا تائید سندیکا
   10
   -
    
   5
   دفتر کار مناسب شرکت
   دفتر کار محل زندگی خانواده نباشد
   10
   -
   6
   لوازم و تجهیزات نصب و راه اندازی و سرویس و نگهداری
   حداکثر امتیاز در صورتی تعلق می گیرد که براساس لیست اعلامی تشکل صنعت کامل باشد
   5
   -
   7
   سابقه کار شرکت در صنعت آسانسور
   به ازای هر سال یک امتیاز منظور می گردد
   5
   طبق مدارک شرکت
   8
   رایانه و تجهیزات جانبی ، آرشیو فنی و بسته های نرم افزاری
   براساس فهرست اعلامی تشکل صنعت
   5
   -
   9
   لوازم و تجهیزات دفترو ارتباطی
   حداقل یک خط تلفن ثابت و همراه با خط فاکس ضروری می باشد
   5
   -
   جمع کل
    
   100
    
   حداقل امتیاز لازم برای صدور پروانه
    
   65
    
    
   توضیح: سازمانهای صنایع و معادن در صورت ضرورت میتوانند در خصوص صلاحیت فنی مسئول فنی و تکنسینهای شرکتهای متقاضی از تشکلهای صنعت آسانسور استعلام نمایند .
   جمهوری اسلامی ایران
                                                                       وزارت صنایع ومعادن                                        (پیوست شماره 2)
    
    
   پرسشنامه پروانه واحد طراحی  مونتاژ آسانسور
    
   1-
مجموع بازدیدها : 2,611,322
تعداد بازدید امروز : 621
آخرین به روزرسانی : 14:13  1398/04/27