جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان بوشهر(آزمایشی)

بنر سایا
   
 
  • آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی صندوق مکانیزه فروش ، دستگاه توزین دیجیتالی

   آیین نامه اجرایی ماده 71 قانون نظام صنفی
   ماده 1 -) به منظور تسهیل داد ستد و ثبت و مستند سازی فعالیت های اقتصادی،افراد صنفی عرضه
   کننده کالا و یا ارایه دهنده خدمت، مکلفند به تناسب از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین
   دیجیتالی و یا هر دو، برای فروش کالا یا ارایه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج در تبصره 1 ماده
   15 ق.ن.ص و ظوابط و مقررات این آیین نامه استفاده نمایند.
   ماده 2-) صندوق های مکانیزه فروش ( یا نرم افزارهای تهیه شده به این منظور) مخصوص
   واحدهای صنفی ارایه دهنده کالا یا خدمات، باید حداقل دارای توانایی های زیر باشند:
   1 - نام و نشانی واحد صنفی و تاریخ صدور در قبض ( یا فاکتور) مخصوص مشتری درج شود.
   2 - مشخصات کامل کالای فروخته شده در قبض مخصوص مشتری درج شود ( شامل نام کالا،
   قیمت واحد و قیمت کل، وزن یا حجم یا متراژ یا ... و همچنین مشخصات کیفی مانند درجه
   یک یا درجه دو یا ...)
   3 - مشخصات کامل خدمت ارایه شده به مشتری در قبض درج شود.
   4 - در قبض مخصوص مشتری تلفن رسیدگی به شکایات درج شود.
   5 - دستگاه یا برنامه نرم افزاری تهیه شده باید به گونه ای باشد که مامور فروش یا فرد صنفی به
   هیچ وجه توانایی دخل و تصرف در اطلاعات وارده را نداشته باشد.
   6 - توانایی گزارش دهی داشته باشند.
   7 - قابلیت نصب نرم افزارهای مورد نظر وزارت بازرگانی را داشته باشد.
   ماده 3 -) دستگاه های توزین دیجیتالی باید دارای مشخصات زیر باشد:
   1 - حساسیت دستگاه ( حداقل وزنی که قابل اندازه گیری است) مشخص شده و در معرض
   دید مشتری باشد.
   تبصره- واحدهای صنفی موظفند از دستگاه های توزینی استفاده نمایند که حسب نوع فعالیت
   حساسیت مورد نیاز را دارا باشد.
   2 - قیمت واحد کالا، وزن کالا و کل قیمت، محاسبه و در معرض دید مشتری قرار گیرد.
   تبصره 1- اعلام قیمت واحد کالا توسط دستگاه توزین دیجیتالی، به هیچ وجه جایگزین برچسب
   قیمت نیست.
   تبصره 2- اعلام قیمت واحد کالا و قیمت کل به هیچ وجه جایگزین صدور فاکتور نیست. ( در
   صورتی که دستگاه توانایی صدور قبض کتبی را داشته باشد مطابق ماده 6 این آیین نامه اقدام
   خواهد شد.)
   3 - دستگاه توزین دیجیتالی مورد استفاده در داد و ستد، مشمول استاندارد اجباری بوده و باید با
   استاندارد ملی شماره 6589 مطابقت داشته باشند.
   ماده 4 -) الف - کلیه واحدهای صنفی در سراسر کشور مکلف به استفاده از صندوق های مکانیزه
   فروش هستند:
   تبصره 1- حداکثر 10 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در مراکز استانها با پیشنهاد اتحادیه
   مربوطه و تایید مجمع پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، به مدت دو سال از شمول این
   ماده قانونی معاف خواهند شد.
   تبصره 2 - حداکثر 30 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در سایر شهرهای کشور با پیشنهاد
   اتحادیه مربوطه و تایید مجمع و پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، به مدت دو سال از
   شمول این ماده قانونی معاف خواهند شد.
   ب- کلیه واحدهای صنفی در سراسر کشور که نیاز به توزین دارند مکلف به استفاده از ترازوی
   دیجیتال هستند.
   تبصره 1- تبصره 1- حداکثر 10 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در مراکز استانها با پیشنهاد
   اتحادیه مربوطه و تایید مجمع پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، به مدت سه سال از
   شمول این ماده قانونی معاف خواهند شد.
   تبصره 2 - حداکثر 30 درصد واحدهای صنفی هر اتحادیه، در سایر شهرهای کشور با پیشنهاد
   اتحادیه مربوطه و تایید مجمع و پس از تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، به مدت سه سال از
   شمول این ماده قانونی معاف خواهند شد.
   ماده 5-) هر گونه دستکاری و یا خارج نمودن صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه های توزین
   دیجیتالی از پلمپ تخلف محسوب شده و با واحد صنفی متخلف طبق مقررات فصل هشتم ق.ن.ص
   برخورد می گردد.
   تبصره 1- مسوولیت نظارت بر عملکرد، آزمون و پلمپ دستگاه های توزین دیجیتالی به عهده
   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می باشد.
   ماده 6-) قبوض دریافتی از افراد صنفی که از طریق دستگاه توزین دیجیتالی و یا صندوق مکانیزه
   فروش صادر می شود، به منزله فاکتور کالا و یا خدمت ارائه شده تلقی می گردد.
   تبصره- در صورت فروش کالا و یا ارایه خدمات بیش از مبلغ 10،000،000 ریال، افراد صنفی
   موظفند علاوه بر ارایه قبض یا فیش، نسبت به صدور فاکتور فروش نیز اقدام نمایند.
   ماده 7-) واحدهای صنفی استفاده از صندوق مکانیزه فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی، در صورت
   تشخیص بازرسین و یا ناظرین ماه 72 قانون نظام صنفی و یا به محض اطلاع از وجود نواقصی در
   دستگاه های خود، موظفند بلافاصله نسبت به رفع نقص آن اقدام نموده و تا زمان رفع عیب، می
   بایست نسبت به صدور فاکتور جهت کلیه مشتریان خود اقدام نمایند.
   ماده 8-) فروش کالا و یا ارایه خدمت توسط واحدهای مزبور بدون استفاده از صندوق مکانیزه
   فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی به عنوان تخلف صنفی تلقی و بر اساس مفاد تبصره 2 ماده 71
   قانون نظام صنفی با واحد صنفی متخلف، برخورد خواهد شد.
   ماده 9-) مجامع امور صنفی با همکاری اتحادیه های صنفی مربوط مکلف به اطلاع رسانی دقیق،
   آموزش صنوف و ایجاد تسهیلات لازم جهت خرید دستگاه های صندوق مکانیزه فورش و یا توزین
   دیجیتالی افراد صنفی می باشد.
   ماده 10 -) اتحادیه های مربوطه مکلفند آمار واحدهای صنفی تجهیز شده به صندوق های مکانیزه
   فروش و ترازوی دیجیتال را مستمرا در سایت اصناف ( صفحه اطلاعات فردی و صنفی واحدهای
   صنفی) درج نمایند.
   ماده 11 -) کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی هر شهرستان مکلفند از طریق کمیته و کمیسیون
   بازرسی خود ( موضوع بند ج ماده 49 ق ن ص و بند الف ماده 39 ق ن ص )، ضمن نظارت بر
   روند ثبت آمار و اطلاعات اتحادیه های صنفی در سایت اصناف ( موضوع ماده 10 این آیین نامه)،
   از صحت آمار واحدهای صنفی تجهیز شده به صندوق مکانیزه فروش و ترازوی دیجیتال اطمینان
   حاصل کنند.
   ماده 12 -) سازمان بازرگانی استان ها مکلفند گزارش اقدامات و عملکرد خورد را در راستای اجرایی
   کردن آیین نامه مذبور را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه بازرگانی داخلی اعلام نمایند.
   ماده 13 -) مسئولیت حسن اجرای مفاد این آیین نامه در هر شهرستان، بعهده رئیس کمیسیون آن
   شهرستان و در سطح استان بعهده رییس کمیسیون مرکز استان و رییس سازمان بازرگانی می باشد.
   ماده 14 -) این آیین نامه در 14 ماده و 9 تبصره و در اجرای یک تبصره یک ماده 71 قانون نظام
   89 به تصویت وزیر بازرگانی رسید و جایگزین آیین نامه مصوب /8/ صنفی تهیه و در تاریخ 25
   1386/1/25 گردید.
   نشانی مجمع امورصنفی مشترک شھرستان شمیرانات: شمیران، تجریش، میدان قدس، خیابان شریعتی، خیابان شھید موسیوند، خیابان
   شھید کریمی، چھارراه اسدی، ابتدای خیابان شھید برادران سلیمانی غربی، پلاک ١٣٢ ، طبقه اول
   تلفن: ٢٢۶٨٧٧٠١ نمابر: ٢٢۶٨٧٧٠۴ سامانه پیام کوتاه: ٣٠٠٠٨۵٠٣
   info@mosms.ir : نشانی الکترونیک www.mosms.ir : صندوق پستی: ١٩٣٩۵۶۵۶۶ نشانی سایت

مجموع بازدیدها : 2,611,352
تعداد بازدید امروز : 651
آخرین به روزرسانی : 14:13  1398/04/27