جمهوری اسلامی ایران

سازمان صنعت، معدن و تجارت

استان بوشهر(آزمایشی)

بنر سایا
   
 
  • معرفی خدمات سازمان

   معرفی خدمات سازمان

   ردیف عنوان خدمت عنوان زیرخدمت محل دسترسی به خدمت متولی و مسئول اصلاح فرایند نوع خدمت
   مرحله اطلاع رسانی مرحله درخواست خدمت مرحله تولید خدمت مرحله ارائه خدمت دستگاه استانی دستگاه ملی
   استانی ملی استانی ملی استانی ملی استانی ملی
   1 ارائه پروانه اکتشاف ذخایر معدنی صدور و تمدید پروانه اکتشاف ذخایر معدنی 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح پروانه اکتشاف ذخایر معدنی 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار پروانه اکتشاف ذخایر معدنی 1 1 1 1 1 استانی
   2 صدور گواهی کشف معادن 1 1 1 1 1 ملی- استانی
   3 ارائه پروانه بهره برداری معادن صدور و تمدید پروانه بهره برداری معادن 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح پروانه بهره برداری معادن 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار پروانه بهره برداری معادن 1 1 1 1 1 استانی
   4 صدور گواهینامه صلاحیت فنی و مالی بهره برداران معدن 1 1 1 1 1 استانی
   5 صدور اجازه برداشت از معادن 1 1 1 1 ملی- استانی
   6 صدور مفاصاحساب محاسبه حقوق دولتی معادن و جرائم دیرکرد 1 1 1 1 1 ملی
   7 بازرسی و نظارت فنی معادن 1 1 1 1 1 ملی- استانی
   8 ارائه پروانه اشتغال به کار در حرفه مهندسی معدن صدور و تمدید پروانه اشتغال به کار در حرفه مهندسی معدن 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح پروانه اشتغال به کار در حرفه مهندسی معدن 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار پروانه اشتغال به کار در حرفه مهندسی معدن 1 1 1 1 1 استانی
   9 ارائه مجوز حمل مواد معدنی صدور و تمدید مجوز حمل مواد معدنی 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح مجوز حمل مواد معدنی 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار مجوز حمل مواد معدنی 1 1 1 1 1 استانی
   10 صدور تأییدیه دریافت سوخت واحدهای صنعتی، معدنی، صنفی 1 1 1 1 1 استانی
   11 صدور تأییدیه تخصیص مواد آتش زا (ناریه) 1 1 1 1 1 استانی
   12 ارائه مجوز برداشت موقت طرح های عمرانی صدور و تمدید مجوز برداشت موقت طرح های عمرانی 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح مجوز برداشت موقت طرح های عمرانی 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار مجوز برداشت موقت طرح های عمرانی 1 1 1 1 1 استانی
   13 ارائه مجوز تعطیلی موقت معادن صدور و تمدید مجوز تعطیلی موقت معادن 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح مجوز تعطیلی موقت معادن 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار مجوز تعطیلی موقت معادن 1 1 1 1 1 استانی
   14 ارائه مجوز تاسیس واحدهای خدمات فنی- مهندسی صدور و تمدید مجوز تاسیس واحدهای خدمات فنی- مهندسی 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح مجوز تاسیس واحدهای خدمات فنی- مهندسی 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار مجوز تاسیس واحدهای خدمات فنی- مهندسی 1 1 1 1 1 استانی
   15 ارائه پروانه بهره برداری واحدهای خدمات فنی- مهندسی صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحدهای خدمات فنی- مهندسی 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح پروانه بهره برداری واحدهای خدمات فنی- مهندسی 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای خدمات فنی- مهندسی 1 1 1 1 1 استانی
   16 ارائه مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی صدور و تمدید مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار مجوز تاسیس مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی 1 1 1 1 1 استانی
   17 ارائه پروانه بهره برداری مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی صدور و تمدید پروانه بهره برداری مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح پروانه بهره برداری مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار پروانه بهره برداری مراکز پژوهشهای صنعتی و معدنی 1 1 1 1 1 استانی
   18 ارائه پروانه بهره برداری تولید نرم افزار صدور و تمدید پروانه بهره برداری تولید نرم افزار 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح پروانه بهره برداری تولید نرم افزار 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار پروانه بهره برداری تولید نرم افزار 1 1 1 1 1 ملی
   19 صدور گواهی فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه 1 1 1 1 1 استانی
   20 ارائه پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای تحقیق و توسعه 1 1 1 1 1 استانی
   21 ارائه مجوز تاسیس واحدهای صنایع پیشرفته صدور و تمدید مجوز تاسیس واحدهای صنایع پیشرفته 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح مجوز تاسیس واحدهای صنایع پیشرفته 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار مجوز تاسیس واحدهای صنایع پیشرفته 1 1 1 1 1 ملی
   22 ارائه پروانه بهره برداری واحدهای صنایع پیشرفته صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحدهای صنایع پیشرفته 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح پروانه بهره برداری واحدهای صنایع پیشرفته 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای صنایع پیشرفته 1 1 1 1 1 ملی
   23 ارائه مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان صدور و تمدید مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار مجوز تاسیس واحدهای دانش بنیان 1 1 1 1 1 ملی
   24 ارائه پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای دانش بنیان 1 1 1 1 1 ملی
   25 ارائه مجوز پخش کالا صدور و تمدبد مجوز پخش کالا 1 1 1 1 1 1 1 1 ملی- استانی
   اصلاح مجوز پخش کالا 1 1 1 1 1 1 1 1 ملی- استانی
   26 ارائه پروانه کسب (عادی/ایثارگری ) صدور و تمدید پروانه کسب (عادی/ایثارگری ) 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح پروانه کسب(عادی/ایثارگری ) 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار پروانه کسب (عادی/ایثارگری ) 1 1 1 1 1 ملی
   27 ارائه مجوز بازاریابی شبکه ای صدور و تمدید مجوز بازاریابی شبکه ای 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح مجوز بازاریابی شبکه ای 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار مجوز بازاریابی شبکه ای 1 1 1 1 1 ملی
   28 ارائه مجوز فروشگاههای زنجیره ای (همگن/ غیرهمگن) صدور و تمدید مجوز فروشگاههای زنجیره ای (همگن/ غیرهمگن) 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح مجوز فروشگاههای زنجیره ای (همگن/ غیرهمگن) 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار مجوز فروشگاههای زنجیره ای (همگن/ غیرهمگن) 1 1 1 1 1 ملی
   29 ارائه مجوز فعالیت فروشگاههای بزرگ صدور و تمدید مجوز فروشگاههای بزرگ 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح مجوز فروشگاههای بزرگ 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار مجوز فروشگاههای بزرگ 1 1 1 1 1 ملی
   30 ارائه مجوز کسب و کار مجازی صدور و تمدید مجوز کسب و کار مجاری 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح مجوز کسب و کار مجازی 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار مجوز مجوز کسب و کار مجازی 1 1 1 1 1 ملی
   31 ارائه گواهی فعالیت نمایندگی شرکتهای خارجی 1 1 1 1 1 ملی
   32 برگزاری انتخابات اتحادیه ها ، تشکلها ، اتاقها و مجامع صنفی کشور 1 1 1 1 1 ملی
   33 رسیدگی به تخلفات تشکلهای صنفی 1 1 1 1 1 ملی
   34 صدور گواهی تائید واردات لاستیک 1 1 1 1 1 ملی
   35 کشف کالای قاچاق 1 1 1 1 1 1 استانی
   36 پاسخگویی به شکایات از سازمانهای صنفی 1 1 1 1 1 ملی
   37 ارائه مجوز واحدهای ذخیره سازی کالا صدور و تمدید مجوز واحدهای ذخیره سازی کالا 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح مجوز واحدهای ذخیره سازی کالا 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار مجوز واحدهای ذخیره سازی کالا 1 1 1 1 1 استانی
   38 ارائه پروانه بهره برداری واحدهای ذخیره سازی کالا صدور و تمدید پروانه بهره برداری انبار 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح پروانه بهره برداری انبار 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار پروانه بهره برداری انبار 1 1 1 1 1 استانی
   39 ارائه مجوز تاسیس کارخانه تولید کالای دخانی صدور و تمدید مجوز تاسیس کارخانه تولید کالای دخانی 1 1 1 1 1 ملی
   40 ارائه مجوز تولید کالای دخانی صدور و تمدید مجوز تولید کالای دخانی 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح مجوز تولید کالای دخانی 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار مجوز تولید کالای دخانی 1 1 1 1 1 استانی
   41 ارائه مجوز توزیع کالای دخانی صدور و تمدید مجوز توزیع کالای دخانی 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح مجوز توزیع کالای دخانی 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار مجوز توزیع کالای دخانی 1 1 1 1 1 ملی
   42 ارائه مجوز واردات کالای دخانی صدور و تمدید مجوز واردات کالای دخانی 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح مجوز واردات کالای دخانی 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار مجوز واردات کالای دخانی 1 1 1 1 1 ملی
   43 ارائه مجوز کشت، خرید، حمل و فروش برگ توتون و تنباکو صدور و تمدید مجوز کشت، خرید، حمل و فروش برگ توتون و تنباکو 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح مجوز کشت، خرید، حمل و فروش برگ توتون و تنباکو 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار مجوز کشت، خرید، حمل و فروش برگ توتون و تنباکو 1 1 1 1 1 ملی
   44 ارائه جواز تاسیس واحدهای صنعتی صدور و تمدید جواز تاسیس واحدهای صنعتی 1 1 1 1 1 ملی/ استانی
   انتقال جواز تاسیس واحدهای صنعتی 1 1 1 1 1 ملی/ استانی
   اصلاح جواز تاسیس واحدهای صنعتی 1 1 1 1 1 ملی/ استانی
   45 ارائه پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی 1 1 1 1 1 ملی/ استانی
   انتقال پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی 1 1 1 1 1 ملی/ استانی
   اصلاح پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی 1 1 1 1 1 ملی/ استانی
   لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی 1 1 1 1 1 ملی/ استانی
   46 ارائه مجوز واردات ماشین آلات مستعمل خط تولید صدور مجوز واردات ماشین آلات مستعمل خط تولید 1 1 1 1 1 استانی
   انتقال مجوز واردات ماشین آلات مستعمل خط تولید 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح مجوز واردات ماشین آلات مستعمل خط تولید 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار مجوز واردات ماشین آلات مستعمل خط تولید 1 1 1 1 1 استانی
   47 ارائه مجوز واردات نمونه کالای کامل صدور مجوز واردات نمونه کالای کامل 1 1 1 1 1 ملی
   انتقال مجوز واردات نمونه کالای کامل 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح مجوز واردات نمونه کالای کامل 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار مجوز واردات نمونه کالای کامل 1 1 1 1 1 ملی
   48 ارایه تسهیلات به واحدهای صنعتی ارائه تسهیلات ورود ماشین آلات خط تولید 1 1 1 1 1 استانی
   ارائه تسهیلات معافیت حقوق ورودی موضوع ماده 121 قانون امور گمرکی (صدور معافیت گمرکی ماشین آلات) 1 1 1 1 1 استانی
   ارائه تسهیلات بند چ ماده 38 قانون رفع موانع تولید 1 1 1 1 1 ملی
   49 ارائه مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور صدور و تمدید مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار مجوز طراحی و مونتاژ آسانسور 1 1 1 1 1 ملی
   50 ارایه تائیدیه سهمیه خرید مواد اولیه خاص (اتانول و پیش سازها) 1 1 1 1 1 1 ملی- استانی
   51 ارائه مجوز شماره گذاری دائم خودروهای تولید داخل (برای بار اول) و موتور سیکلت صدور و تمدید مجوز شماره گذاری دائم خودرو و موتور سیکلت 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح مجوز شماره گذاری دائم خودرو و موتور سیکلت 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار مجوز شماره گذاری دائم خودرو و موتور سیکلت 1 1 1 1 1 ملی
   52 ارائه مجوز شماره گذاری موقت خودروهای تولید داخل (برای بار اول) و موتور سیکلت صدور و تمدید مجوز شماره گذاری موقت خودرو و موتور سیکلت 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح مجوز شماره گذاری موقت خودرو و موتور سیکلت 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار مجوز شماره گذاری موقت خودرو و موتور سیکلت 1 1 1 1 1 ملی
   53 ارائه مجوز واردات وسائل نقلیه موتوری صدور و تمدید مجوز واردات وسائل نقلیه موتوری مطابق ضوابط فنی واردات خودرو 1 1 1 1 1 ملی
   اصلاح مجوز واردات وسائل نقلیه موتوری مطابق ضوابط فنی واردات خودرو 1 1 1 1 1 ملی
   لغو اعتبار مجوز واردات وسائل نقلیه موتوری مطابق ضوابط فنی واردات خودرو 1 1 1 1 1 ملی
   54 ارائه تاییدیه میزان درصد ساخت داخل خودرو 1 1 1 1 1 ملی
   55 ارایه تائیدیه خروج دائم یا موقت خودروهای تاریخی 1 1 1 1 1 ملی
   56 ارائه مجوز تاسیس واحد تولیدی فرش دستباف صدور و تمدید مجوز تاسیس واحد تولیدی فرش دستباف 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح مجوز تاسیس واحد تولیدی فرش دستباف 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار مجوز تاسیس واحد تولیدی فرش دستباف 1 1 1 1 1 استانی
   57 ارائه پروانه بهره برداری واحد تولیدی فرش دستباف صدور و تمدید پروانه بهره برداری واحد تولیدی فرش دستباف 1 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح پروانه بهره برداری واحد تولیدی فرش دستباف 1 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار پروانه بهره برداری واحد تولیدی فرش دستباف 1 1 1 1 1 1 استانی
   58 ارایه معرفی نامه قالیبافان جهت بهره مندی از بیمه تأمین اجتماعی 1 1 1 1 1 استانی
   59 ارائه مجوز مشاغل خانگی صدور و تمدید مجوز مشاغل خانگی 1 1 1 1 1 1 استانی
   اصلاح مجوز مشاغل خانگی 1 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار مجوز مشاغل خانگی 1 1 1 1 1 1 استانی
   60 تدوین و نظارت بر سیاستهای راهبردی و اجرایی صنعت، معدن و تجارت کشور 1 1 1 1 1 ملی
   61 تدوین قوانین و مقررات صنعت، معدن و تجارت 1 1 1 1 1 ملی
   62 ارائه معرفی نامه اعطای تسهیلات (عنوان خدمت کلان و زیر خدمات،خاص وزارت صمت شود) ارایه معرفی نامه برای استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش از منابع داخلی بانکها 1 1 1 1 1 استانی
   ارایه معرفی نامه برای استفاده از تسهیلات مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی از منابع داخلی بانکها 1 1 1 1 1 استانی
   ارایه معرفی نامه برای استفاده از تسهیلات عمومی از منابع داخلی بانکها 1 1 1 1 1 1 ملی
   63 ارائه گزارشات تحلیلی و آماری حوزه صنعت،معدن و تجارت 1 1 1 1 1 1 1 1 ملی- استانی
   64 پاسخ به استعلامات مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت 1 1 1 1 1 1 1 1 ملی- استانی
   65 تعیین و اعلام حد نصاب اراضی قابل واگذاری به طرحهای ایجادی و توسعه ای صنعتی و معدنی خارج از شهرکهای صنعتی 1 1 1 1 1 ملی
   66 اطلاع رسانی های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت اطلاع رسانی فرصتها و اولویت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی 1 1 1 1 1 ملی
   ارائه لیست توانمندیهای تولیدی و خدماتی (برابر ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل) 1 1 1 1 1 ملی
   67 انتخاب و اعلام طرحهای نمونه صنعتی و معدنی کشور 1 1 1 1 1 ملی
   68 ارائه پروانه تاسیس انجمن های تخصصی همگن صدور و تمدید پروانه تاسیس انجمن های تخصصی همگن 1 1 1 1 1 ملی- استانی
   اصلاح پروانه تاسیس انجمن های تخصصی همگن 1 1 1 1 1 ملی- استانی
   لغو اعتبار پروانه تاسیس انجمن های تخصصی همگن 1 1 1 1 1 ملی- استانی
   69 ارائه کد آیسیک محصولات جدید 1 1 1 1 1 ملی- استانی
   70 صدور کارت پیله وری 1 1 1 1 1 1 استانی
   71 صدور کارت مبادلات مرزنشینی 1 1 1 1 1 1 استانی
   72 ثبت سفارش واردات کالا 1 1 1 1 1 ملی/ استانی
   73 ارائه کارت بازرگانی صدور و تمدید کارت بازرگانی 1 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار کارت بازرگانی 1 1 1 1 1 1 استانی
   74 پذیرش و اعزام هیات های تجاری 1 1 1 1 1 1 ملی- استانی
   75 صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های داخلی و بین المللی 1 1 1 1 1 1 استانی
   76 صدور گواهی غیرتجاری بودن کالا 1 1 1 1 1 1 استانی
   77 ارائه مجوز تاسیس شرکتهای مدیریت صادرات صدور و تمدید مجوز تاسیس شرکتهای مدیریت صادرات 1 1 1 1 1 1 استانی
   لغو اعتبار مجوز تاسیس شرکتهای مدیریت صادرات 1 1 1 1 1 1 استانی
   78 پذیرش عضویت در بانک اطلاعات صادر کنندگان جهت برخورداری از خدمات دانشی و صنفی 1 1 1 1 1 1 استانی
   79 انعقاد موافقت نامه های چندجانبه با سازمانهای بین المللی جهت تسهیل تجارت و تولید 1 1 1 1 1 ملی
   80 تدوین تعرفه های واردات و صادرات 1 1 1 1 1 ملی
   81 تدوین مقررات آنتی دامپینگ و انجام مذاکرات در خصوص مشکلات شرکتهای صادراتی در زمینه رفتارهای ضد تجاری 1 1 1 1 1 ملی

   فایل پیوست
مجموع بازدیدها : 2,470,810
تعداد بازدید امروز : 375
آخرین به روزرسانی : 09:29  1398/01/02