X
شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ۱۱:۲۱ ۴۰۰۴
چچ

حوزه ریاست

علاوه بر حوزه ریاست کلیه مجموعه ادارات ذیل نیز زیر مستقیما زیر مجوعه حوزه ریاست می باشند

شرح وظایف روابط عمومی :

- برنامه‌ریزی‌ و کاربرد شیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاستها،فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.

- گردآوری‌، جمع‌بندی‌ و تحلیل‌ نظرها و دیدگاههای‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمینه‌ فعالیتها و عملکرد مدیران و کارکنان ‌سازمان‌ و تهیه و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط

- ایجاد ارتباط با رسانه های گروهی و بهره‌برداری‌ بهینه‌ از آنها برای‌اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌.

- برنامه‌ریزی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملکرد سازمان‌ با‌ انگیزه‌ تنویر افکار عمومی‌.

- تدوین‌ برنامه‌ های مصاحبه‌های‌ مسئولان‌ سازمان‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولویتهای‌ سازمانی‌ ونیازهای‌ افکار عمومی‌.

- مشارکت‌ در برگزاری‌ سمینارها و گردهمایی‌ تخصصی‌ و عمومی‌ سازمان‌.

- انجام اقدامات لازم بر اساس تقویم تهیه شده در خصوص برگزاری مراسم گرامیداشت ایام‌ و مناسبتهای‌ ویژه‌.

- تدوین‌ و اجرای‌ طرح‌ جامع‌ تبلیغات‌ برای‌ فضاسازی‌ فرهنگی‌ - تبلیغی‌

- گردآوری‌ و نشر اطلاعات‌ و اخبار و گزارشهای‌ مربوط به‌ سیاستها، فعالیتها، طرحها و برنامه‌ها; باشیوه‌ها و قالبهای‌ مؤثر و مناسب‌.

- تهیه و تدوین‌ خلاصه‌ عملکرد سالانه‌ سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ افکار عمومی‌.

- تهیه‌ گزارشهای‌ تحلیلی‌ ادواری‌ (ماهانه‌/فصلی‌/سالانه‌) از افکار عمومی‌ داخل‌ و خارج‌ از سازمان‌ برای‌ارائه‌ به‌ رییس سازمان

- سنجش‌ افکار عمومی‌ درون‌ سازمانی‌ به‌ منظور بازیابی‌ مسائل‌ و ارائه‌ راه‌کارهای‌ مناسب‌

-انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

شرح وظایف ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات :

- همکاری درتهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد

- اجرای دستور العمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم .

- احصای فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها و ارایه به کارگروه توسعه مدیریت .

-همکاری و هماهنگی با کارگروه توسعه مدیریت به منظور تعیین و تایید امتیازات.

- پیگیری نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد

- بررسی در خصوص برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل و ارائه پیشنهادهای لازم .

- تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از کلیه واحدها برای سنجش میزان « مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی.

- بازرسی از عملکرد کلیه کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد آنها با ارباب رجوع.

- تهیه گزارشهای لازم در خصوص عملکرد کلیه واحدها در فواصل زمانی مختلف و ارائه به مسئولین ذیربط .

- تجزیه و تحلیل عملکرد کلیه واحدها براساس بازرسی های انجام شده

- کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم

- دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان

- بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم شکایات واصله وپیگیری تا اخذ نتیجه نهایی.

- جمع بندی شکایات در مقاطع زمانی مختلف و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش های لازم به مسئولین ذیربط

-انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

شرح وظایف امور حقوقی :

پاسخگویی و دفاع و پیگیری کلیه دعاوی حقوقی و کیفری له علیه سازمان و ادارات تابعه در مراجع قضایی ذیربط

اقامه دعوی اعم از حقوقی یا کیفری در مراجع ذیصلاح قضایی و غیر قضایی و اداری بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق سازمان را تضییع نموده اند.

- برنامه ریزی به منظور وصول مطالبات سازمان .

- برنامه ریزی به منظور نقل و انتقال اموال غیر منقول سازمان در چارچوب مقررات ذیربط

-انجام اقدامات لازم در جهت اخذ اسناد مالکیت عرصه واعیان متعلق به سازمان

-پاسخگویی به کلیه استعلامات ثبتی مربوط به اموال غیر منقول سازمان .

-ارائه مشاوره حقوقی به کلیه واحدهای تابعه سازمان.

-ارائه مشاوره حقوقی و تنظیم نهایی پیش نویس قراردادها ، توافقنامه ها ، متمم ها و الحاقیه های قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی

-رسیدگی‌ به اختلافات‌ ناشی‌ از عدم‌ اجرای‌ قراردادها.

-انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

محیط زیست ، بهداشت ، ایمنی و انرژی :

-تهیه ،تدوین و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص سیاستها و خط مشی های مرتبط با برنامه های محیط زیست در بخش صنعت ، معدن و تجارت با توجه به مسایل زیست محیطی ذیربط استان

-تهیه، تدوین و تکمیل اولویتها و ضوابط و شاخصهای توسعه پایدار صنعت، معدن و تجارت

-مشارکت در تدوین و اصلاح قوانین، مقررات، ضوابط، دستورالعملها محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی مرتبط با بخش

-بررسی و مطالعه لوایح، پروتکلها، مصوبات و دستورکارهای مرتبط محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی و تعیین تاثیرات آنها بر روند سیاستگذاری مرتبط با فعالیتهای این بخش

-سیاستگذاری و نظارت بر روند اجرا و رفع مشکلات پروتکلها، کنوانسیونهای مرتبط با حوزه محیط زیست به منظور حفاظت از منافع بخش صنعت، معدن و تجارت

-ساماندهی و هماهنگی فعالیتهای شوراها یا کمیته های مربوط به محیط زیست ، ایمنی ، بهداشت و انرژی در سطح وزارتخانه

-ایجاد ارتباط مستمر با سازمانها و واحدهای تابعه به منظور هدایت مناسب برنامه های محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی محوله

-شناسایی مشکلات و معضلات محیط زیستی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی واحدها و پیگیری رفع مشکلات مزبور از طریق منابع موجود

- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به محیط زیست، بهداشت ، ایمنی و انرژی بخش در جهت ایجاد بانک اطلاعات

-فراهم آوردن بسترهای مناسب جهت برقراری ارتباط و همکاری نزدیکتر با دانشگاه بر اساس برنامه های تدوین شده و مصوب وزارتخانه

-سیاستگذاری و هدایت آموزشهای زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت و انرژی وپیش بینی نیازهای آموزشی بخش در حوزه های مذکور و ارائه آن جهت درج در برنامه سالیانه آموزشی جهت اجرا

-شناسایی و معرفی نیازهای پژوهشی، تحقیقاتی و تجهیزاتی بخش و اولویت بندی آنها

-بررسی و شناسایی فرصتهای موجود جهت نیل به همکاریهای و حمایتهای بین المللی محیط زیستی

-اتخاذ شیوه های مناسب و عملی به منظور هدایت و حل مشکلات در مواقع اضطراری

-نظارت بر طراحی و استقرار نظام پایش و ارزیابی شاخصهای زیست محیطی و حمایت و هدایت لازم در جهت اجرای آن در زیربخشهای مرتبط

-نظارت و هدایت نحوه ترویج سیستمهای استاندارد زیست محیطی ، ایمنی ، بهداشت و کیفیت مرتبط و متناسب

-زمینه سازی و بستر سازی جهت افزایش مشارکت با سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی، بهداشت و ایمنی

-سیاستگذاری و برنامه ریزی به منظور توسعه فن آوری های بهینه سازی در بخش

-بررسی، پیشنهاد و پیگیری تصویب شاخص های بهره وری در زمینه های فنی و اقتصادی در سطح بخش

-جمع آوری اطلاعات در سطح وزارتخانه به منظور ارائه گزارش های دوره ای از رعایت شاخص های بهره وری به مراجع قانونی

-هدایت و راهبری انجام مطالعات جامع انرژی، استفاده بهینه از حاملها و توسعه سیستمهای بهینه مرتبط در بخش

-ایجاد هماهنگی و درک واحد در زمینه مفهوم بهره وری بین سازمانها و واحدهای تابعه

-ارتقای موثر سیستمهای کیفیت و بهره وری کاربردی از طریق تبادل اطلاعات و ایجاد سامانه مناسب

- شناسایی عوامل و علل اتلاف انرژی و ساماندهی نهادهای تخصصی بهره وری در بخش

- نظارت بر توسعه مدلهای بومی برنامه ریزی انرژی

-ایجاد زیرساختها و شرایط لازم جهت توسعه انرژیهای نو

-نظارت بر راهکارهای کاهش تلفات و بازیافت انرژی در بخش

-حمایت از نوآوری­ها به ویژه در زمینه توسعه فناوریهای سازگار با محیط زیست

-انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری برای بهبود بهره وری

-تدوین ابزارهای تشویقی و تنبیهی در زمینه بهره وری در بخش و پیگیری تصویب و اجرای آنها

-شنـاسایی قوانیـن و مقـررات بـازدارنده و پیش بـرنـده رشد بهـره وری انرژی در واحدهای اجرائی مرتبط

-ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات با نهادهای ملی و بین المللی مرتبط با بهره وری و انرژی

-هدایت و نظارت بر راهبردهای آموزش و اطلاع رسانی مرتبط با مصرف انرژی و بهره وری

-انجام اقدامات ستادی به منظور توسعه تحقیقات و فناوری و امر پژوهش برای بهبود بهره وری

گرد آوری و تدوین مطالب مرتبط با محیط زیست ، بایمنی ، بهداشت و انرژی بخش صنعت، معدن و تجارت انتشار آنها به صورت مقالات،‌کتب یا نشریات یا خبرنامه های ادواری

-مشارکت موثر درسمینارها،کارگاهها و نمایشگاههای مرتبط با محیط زیست ، ایمنی ، بهداشت و انرژی به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی مرتبط

-انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

اداره آموزش ، پژوهش و فناوری :

- نظارت بر عملکرد آموزشی مراکز علمی - کاربردی تحت پوشش وزارتخانه در استان

-گردآوری و اعلام نیازهای آموزشی بخش به صورت سالیانه

- برگزاری دوره های آموزشی اولویت دار در استان برای واحدهای تولیدی و تجاری

-همکاری در اجرای طرحهای آموزشی نظیر کارآموزی ،‌کارورزی و...

- بررسی و پیشنهاد راهکارهای لازم جهت ارتقاء ‌بهره وری عوامل تولید در بنگاههای تولیدی استان

- حمایت از حقوق مالکیت صنعتی واحدهای صنعتی و تجاری استان

- حمایت از حقوق مالکین فکری و صنعتی کشفیات علمی و فناوری های صنعتی، اختراعات طرحهای صنعتی نو و برندهای تجاری در سطح استان

- بررسی، مطالعه و استعداد یابی تولیدات صنعتی، معدنی، سنتی، خدماتی و غذایی جهت هماهنگی ثبت ملی و جهانی

- اطلاع رسانی و فرهنگ سازی به واحد های صنعتی و تجاری در مورد حقوق مالکیت صنعتی و مزیتهای
برند سازی

- مستندسازی و تنظیم اظهار نامه های ثبت نشان جغرافیایی کالا ها و محصولات استان

- حمایت از تجاری سازی اختراعات و طرحهای صنعتی ثبت شده ملی و جهانی استان

- پیشنهاد دوره های آموزشی خاص به منظور ارتقاء ‌بهره وری بنگاههای اقتصادی مستقر در استان

- برنامه ریزی جهت ایجاد و توسعه بخش بهره وری و کنترل کیفی در بنگاههای اقتصادی استان

- مشارکت در خصوص استقرار سیستم های نوین مدیریتی به منظور بهبود بهره وری در بنگاههای اقتصادی استان

-صدور جواز تاسیس و پروانه فنی مهندسی جهت واحدهای فنی مهندسی استان

-بازدید از واحدهای فنی مهندسی جهت صدور مجوز و ارائه گزارش

-ایجاد هماهنگی و ارتباط میان واحد های فنی مهندسی و تشکلهای مربوطه با بخش صنعت، معدن و تجارت با توجه به زمینه ها و رشته های تخصصی

-اطلاع رسانی و انجام اقدامات لازم در ارتباط با انتخاب واحدهای فنی مهندسی نمونه استان

-نظارت بر عملکرد واحدهای فنی مهندسی استان

-ارائه پیشنهاد جهت تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مربوط به گسترش صنعت و کاربرد فناوری اطلاعات در استان

-تعامل با تشکلهای مردم نهاد در زمینه توسعه صنعت و کاربرد فناوری اطلاعات

- انجام حمایتهای لازم آموزشی و پژوهشی در زمینه تولید نرم افزار بومی

- صدور مجوز جهت تاسیس پروانه برای واحدهای پ‍ژوهشی صنعتی و معدنی در سطح استان

- صدور گواهی و پروانه‌تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی استان

- فراهم نمودن زمینه های آموزش لازم برای مسئولان تشکل های ذی ربط (اتحادیه ها ، مجامع ) و افراد صنفی پیرامون امور اصناف و قانون نظام صنفی با همکاری موسسات آموزشی مربوط

-انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

اداره طرح ها و برنامه ها :

-تهیه و تدوین برنامه های مربوط به توسعه فعالیت های صنعتی و معدنی و بازرگانی استان در چارچوب
سیاست های حوزه ستادی وزارتخانه

-برنامه ریزی و نظارت برایجاد واحدهای صنعتی ، معدنی و تجاری درسطح استان بارعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.

-صدور جواز تاسیس و جوازهای توسعه برای واحدهای صنعتی متقاضی براساس نوع تقاضا و درچارچوب اختیارات تفویض شده با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط.

-نظارت برپیشرفت فیزیکی طرحها و درصورت لزوم ابطال جوازهای تاسیس واحدهای صنعتی و معدنی

-انجام بررسی های فنی اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استان

-تلفیق برنامه های عملیاتی حوزه صنعت ، معدن و تجارت و تدوین برنامه های کلان استان با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط

- انجام بررسی های لازم به منظور تدوین و اجرای نظام آماری ، اطلاعات و داده های بخش صنعت ، معدن و تجارت در سطح استان

-ارایه ساز و کارهای لازم جهت شناخت گلوگاه ها و نیز تعیین اولویت های افزایش تولید و ارتقای بهره وری واحدهای صنعتی و معدنی

-تجزیه و تحلیل اطلاعات و آمار به منظور شناخت امکانات صنعتی و فنی استان و تهیه و ارائه گزارش های لازم

-پیگیری آمایش صنعتی معدنی و تجاری استان

- انجام هماهنگیهای لازم به منظور مطالعه علمی توسعه صنعتی و معدنی منطقه درچارچوب طرح آمایش سرزمین

- فراهم آوردن موجبات جلب و جذب سرمایه گذاریهای مردمی و سرمایه های خارجی در راستای توسعه صنعتی و معدنی استان

- بررسیهای جامع در زمینه اطلاع رسانی صحیح به سرمایه گذاران و تعیین مزیتهای نسبی منطقه در راستای شکل دهی تصمیم گیریهای متقاضیان

- برنامه ریزی جهت مطالعه روند سرمایه گذاریها در استان وتعیین نقاط قوت و ضعف به منظور تدوین سیاستهای جدید منطقه ای در راستای افزایش سرمایه گذاری صنعتی و معدنی

- انجام اقدامات لازم به منظور استفاده مطلوب از ظرفیتهای مراکز علمی دانشگاهی در راستای انجام مطالعه منطقه ای توسعه

- حضور در کمیسیونها و کمیته های برنامه ریزی استان برحسب مورد و ارائه دیدگاهها ومقررات بخش صنعت و معدن کشور و جلب حمایت سایر دستگاهها در توسعه سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی

- همکاری با ستاد سرمایه گذاری استان به منظور ایجاد رغبت در سرمایه گذاریهای جدید

- تهیه سیاستهای اجرایی مشترک با محیط زیست استان به منظور سرمایه گذاری جدید و ایجاد تعادل در پراکنش واحدها

- نظارت براعلام ظرفیتهای صادراتی برای سرمایه گذاریهای جدید

- کمک در راه اندازی شرکتهای سرمایه گذاری استان برای تامین منابع مالی جدید درراستای توسعه صنعت ومعدن و تجارت استان

- ترغیب سرمایه گذاران در فعالیتهای جمعی و ورود سرمایه به طرحهای راکد که به دلیل عدم تامین منابع مالی متوقف شده اند.

- بررسی و اعلام انواع حمایتهای دولتی از سرمایه گذاریهای صنعتی به تفکیک مکان اجراو نوع صنعت براساس دستورالعملهای وزارت متبوع

- همکاری و مشارکت در انجام برنامه ریزی لازم به منظورایجاد ،توسعه وتکمیل واحدهای تولیدی با توجه به استعدادها وامکانات مناطق استان

- تشریک مساعی درانجام بررسیهای فنی ،اقتصادی و مالی طرحهای صنعتی استان به منظور راهنمایی متقاضیان

- بررسی و تعیین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان براساس سیاست های اجرایی وزارتخانه و درحدوداختیارات محوله با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط .

- همکاری و تشریک مساعی با بانکها جهت ارایه تسهیلات بانکی به طرحها

- همکاری و هماهنگی با شرکت شهرکهای صنعتی استان به منظور مکان یابی صحیح و توزیع متعادل صنایع در شهرکها

- تشریک مساعی درایجاد هماهنگیهای لازم با سازمانها و دستگاههای مسئول تامین نیازها و امکانات زیربنایی از قبیل آب ، برق ، گاز،تلفن جهت تسریع دراجرای طرحها

- معرفی طرحها پس از موفقیت درتولیدآزمایشی به معاونت امورصنایع به منظور صدور پروانه بهره برداری

-انجام سایر امور محوله در چارچوب وظایف واحد و قوانین و مقررات مربوطه

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.5070486068726
Query time: 2.6029814084371