X
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ ۰۹:۱۳ ۱۶
طبقه بندی : مناقصه و مزایده
چچ
آگهی مزایده عمومی خودرو - اردیبهشت 1399

آگهی مزایده عمومی خودرو - اردیبهشت 1399

آگهی مزایده عمومی خودرو

سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر در نظر دارد تعداد ۳دستگاه از خودروهای خود (همگی سمند ال ایکس) را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir به شمـاره مزایـده ۱۰۹۹۰۰۳۴۶۰۰۰۰۰۰۱ به فروش رساند . متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی مورخ ۱۶/۲/۹۹ تا پایان وقـت اداری ۲۹ /۲/۹۹ همه روزه از ساعت ۳۰ : ۷ صبح الی ۰۰ : ۱۴ جهت بازدید از خودروهای مستقر در پارکینگ سازمان به نشانی: بوشهر- خیابان شهید مطهری- نبش خیابان شهدای باغ زهرا ساختمان شماره ۱،مراجعه و فرمهای مربوط به شرکت در مزایده را اخذ و حداکثر تا ساعت ۱۴ مورخ ۲۹/ ۲/ ۹۹ پیشنهاد خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ثبت نمایند. زمان بازگشایی پیشنهادات و اعلام نتیجه از طریق سامانه ستاد در تاریخ ۳۰/۲ /۹۹ می باشد.

در ضمن رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده ( درصورت وجود هزینه مربوطه ) پرداخت تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه) ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت، اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل خودرو در بستر سامانه امکان پذیر می باشد. اما تحویل اصل فیش واریزی و فرم امضا شده شرایط عمومی مزایده در پاکت« الف» به صورت مهر و موم و در بسته به دبیرخانه سازمان در موعد مقرر الزامی است.

روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر

اولویت: بالا
فایل پیوست
No Cache
Generate time: 5.7001814842224
Query time: 5.0057884852091